Regulamin

 

Regulamin zwiedzania parowozowni w Gnieźnie

 • §1. Organizatorem zwiedzania (zwanego dalej zwiedzaniem) parowozowni w Gnieźnie przy ulicy Składowej 1 (zwanej dalej obiektem) jest Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei (zwane dalej organizatorem).
 • §2. Każdy zwiedzający (uczestnik zwiedzania) ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem zwiedzania.
 • §3. Wejście na teren obiektu jest jednoznaczne z akceptacją tegoż regulaminu. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika któregokolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu należy niezwłocznie opuścić obiekt.
 • §4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu, zdrowiu i życiu uczestników wynikających z nieprzestrzegania regulaminu oraz obowiązujących norm prawnych.
 • §5. Osoby niepełnoletnie powinny przez cały czas zwiedzania znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
 • §6. Zwiedzanie obiektu odbywa się tylko i wyłącznie grupami pod nadzorem przewodnika wyznaczonego przez Organizatora.
 • §7. Obowiązuje zakaz odłączania się od grupy, samodzielnego poruszania się po obiekcie lub prowadzenia grupy bez wiedzy Organizatora.
 • §8. Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się w skrajni torów kolejowych, w szczególności czynnych. Przekroczenie torów odbywa się wyłącznie na polecenie przewodnika wyznaczonego przez Organizatora w wyznaczonym przezeń miejscu.
 • §9. Obowiązuje nakaz zwracania uwagi na wytyczoną ścieżkę oraz informowania innych uczestników zwiedzania o potencjalnych zagrożeniach (otwory, progi, roślinność).
 • §10. Zabrania się dotykania, uszkadzania, podnoszenia lub zabierania jakiegokolwiek sprzętu technicznego, przedmiotów lub urządzeń znajdujących się na terenie parowozowni. Zabrania się również zbliżania do otworów będących częścią obiektów inżynieryjnych.
 • §11. Należy stosować się do wszelkich poleceń, wskazówek i ostrzeżeń przewodnika wyznaczonego przez Organizatora oraz niezwłocznie informować go w przypadku pojawienia się jakiegokolwiek niebezpieczeństwa, pojazdu lub wypadku.
 • §12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu z winy uczestnika.
 • §13. Zabrania się zakłócania pracy pracowników obiektu.
 • §14. Na terenie parowozowni zabrania się spożywania alkoholu, narkotyków oraz palenia wyrobów tytoniowych. Zabrania się również przebywania w stanie nietrzeźwym lub po zażyciu środków odurzających.
 • §15. Zabrania się wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, łatwopalnych, broni lub urządzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu innych. Zakazuje się stosowania otwartego ognia oraz urządzeń żarowych.
 • §16. W przypadku złamania regulaminu osoba łamiąca regulamin (w szczególnych warunkach cała grupa) zostanie wydalona z terenu parowozowni. W określonych przypadkach osoba zostanie przekazana odpowiednim służbom (Straży Ochrony Kolei, Policji). Do polecenia opuszczenia obiektu wydanego przez przedstawiciela Organizatora należy stosować się natychmiast.
 • §17. Zwiedzanie odbywa się w ramach realizacji celów statutowych Organizatora (w tym odpłatnych). Należność za zwiedzanie jest uiszczana u przedstawiciela Organizatora. Organizator wyznacza wysokość należności na ogólnie przyjętych zasadach i informuje o tym przed wejściem do obiektu oraz na stronie internetowej http://parowozowniagniezno.pl/ .
 • §18. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa.